Το ηλεκτρονικό περιοδικό Φιλοσοφικές Βιβλιοκρισίες του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2021 από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Στις ΦΒΠΠ δημοσιεύονται πρωτότυπες βιβλιοκρι­σίες για σημαντικά ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών μεταφρά­σεων ξενόγλωσσων βιβλίων, από τον χώρο της φιλοσοφίας. Οι βιβλιοκρισίες αφορούν εκδόσεις της τελευταίας τετραετίας. Η Συντακτική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει βιβλιοκρισίες παλαιότερων εκδό­σεων σε ορισμένες περιπτώσεις. Ερευνητές που θέλουν να δημοσιεύσουν μια βιβλιοκρισία καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Συντακτική Επιτροπή, στην οποία υποβάλλονται και τα κείμενα προς δη­μοσίευση. Αυτά αξιολογούνται με ακαδημαϊκά κριτήρια από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και από επιστημονικούς συνεργάτες.

no title has been provided for this book

2021_3

William B. Irvine: Οδηγός για την καλή ζωή. Η αρχαία τέχνη της Στωικής χαράς. Αθήνα: Ίκαρος, 2020.

no title has been provided for this book

2021_2

Edmund Husserl: Για τη Φαινομενολογία της Συνείδησης του Εσωτερικού Χρόνου. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2020.

no title has been provided for this book

2021_1

Bernard Williams: Η κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2019. ** Richard Bernstein: Γιατί πρέπει να διαβάζουμε Χάνα Άρεντ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2019. ** Jean-François Lyotard: Γιατί φιλοσοφούμε; Αθήνα: Πλέθρον, 2020.